مکان های کاری مشترک در Brentwood

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBrentwood

3 The Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBrentwood

Victory Way


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درBrentwood

Jhumat House


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درBrentwood

Dartford Business Park


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBrentwood

Springhead Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBrentwood

Vision 25


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBrentwood

Level 33


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
کار مشترک درBrentwood

29th Floor


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBrentwood

1 Canada Square, 37th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درBrentwood

Pindar Rd


کار در فضای مشترک
از £٩.٠٠
کار مشترک درBrentwood

1st floor, Romer House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBrentwood

9 Devonshire Square


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درBrentwood

Endeavour House


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درBrentwood

63 St Mary Axe


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درBrentwood

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBrentwood

30 St Marys Axe


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درBrentwood

Epworth House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درBrentwood

New Broad Street House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBrentwood

The Joiners Shop


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBrentwood

3 Minster Court


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درBrentwood

27 Austin Friars


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درBrentwood

1 Ropemaker Street


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درBrentwood

45 Moorfields


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درBrentwood

30 Moorgate


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درBrentwood

68 Lombard Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درBrentwood

88 Wood Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBrentwood

3rd floor, News Building


کار در فضای مشترک
از £١٠.٧٠
کار مشترک درBrentwood

Alpha House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درBrentwood

1st Floor Holborn Gate


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBrentwood

Tallis House


کار در فضای مشترک
از £٨.٨٠
کار مشترک درBrentwood

344-354 Gray's Inn Road


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBrentwood

88 Kingsway


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBrentwood

31 Southampton Row


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درBrentwood

Hamilton House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBrentwood

4/4a Bloomsbury Square


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBrentwood

60 St Martins Lane


کار در فضای مشترک
از £١٢.٣٠
کار مشترک درBrentwood

Golden Cross House


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
کار مشترک درBrentwood

Mappin House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درBrentwood

4th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درBrentwood

131 - 151 Great Titchfield Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درBrentwood

Jubilee House


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
کار مشترک درBrentwood

100 Pall Mall


کار در فضای مشترک
از £٩.١٠
کار مشترک درBrentwood

37 Vintage House,


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درBrentwood

The Harley Building


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درBrentwood

17 Hanover Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBrentwood

33 Cavendish Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBrentwood

1 Berkeley Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درBrentwood

10 Greycoat Place


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBrentwood

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠

با مراجعه به Brentwoodدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+