مکان های کاری مشترک در Brighton

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBrighton

Tower Point 44


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درBrighton

Mocatta House


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درBrighton

Little High Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBrighton

Denton Island


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBrighton

John de Mierre House


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBrighton

2nd floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درBrighton

3rd floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠

با مراجعه به Brightonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+