مکان های کاری مشترک در Chatham

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درChatham

The Joiners Shop


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درChatham

26 Kings Hill Avenue


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درChatham

Springhead Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درChatham

Victory Way


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درChatham

Dartford Business Park


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درChatham

3 The Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠

با مراجعه به Chathamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+