مکان های کاری مشترک در Croydon

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درCroydon

The Lansdowne Building


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درCroydon

Interchange House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درCroydon

1st floor, Romer House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درCroydon

37 Vintage House,


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درCroydon

10 Greycoat Place


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درCroydon

Portland House


کار در فضای مشترک
از £١١.٣٠
کار مشترک درCroydon

Alpha House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درCroydon

3rd floor, News Building


کار در فضای مشترک
از £١٠.٧٠
کار مشترک درCroydon

100 Pall Mall


کار در فضای مشترک
از £٩.١٠
کار مشترک درCroydon

Golden Cross House


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
کار مشترک درCroydon

4th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درCroydon

1 Berkeley Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درCroydon

3 Minster Court


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درCroydon

Tallis House


کار در فضای مشترک
از £٨.٨٠
کار مشترک درCroydon

60 St Martins Lane


کار در فضای مشترک
از £١٢.٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درCroydon

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
کار مشترک درCroydon

68 Lombard Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درCroydon

Level 33


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
کار مشترک درCroydon

1st Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درCroydon

29th Floor


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درCroydon

1 Canada Square, 37th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درCroydon

17 Hanover Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درCroydon

Crown House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درCroydon

30 St Marys Axe


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درCroydon

27 Austin Friars


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درCroydon

63 St Mary Axe


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درCroydon

30 Moorgate


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درCroydon

2 Queen Caroline Street


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
کار مشترک درCroydon

88 Wood Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درCroydon

New Broad Street House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درCroydon

25 Clarendon Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درCroydon

9 Devonshire Square


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درCroydon

Jubilee House


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
کار مشترک درCroydon

88 Kingsway


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درCroydon

Mappin House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درCroydon

1st Floor Holborn Gate


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درCroydon

33 Cavendish Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درCroydon

45 Moorfields


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درCroydon

4/4a Bloomsbury Square


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درCroydon

26-28 Hammersmith Grove


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درCroydon

31 Southampton Row


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درCroydon

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درCroydon

1 Ropemaker Street


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درCroydon

1 Burwood Place


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
کار مشترک درCroydon

Kingsgate


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درCroydon

The Harley Building


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درCroydon

Epworth House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درCroydon

131 - 151 Great Titchfield Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درCroydon

83 Baker Street


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درCroydon

Castle Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درCroydon

6th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٩٠
کار مشترک درCroydon

Fishers Lane


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درCroydon

Hamilton House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درCroydon

344-354 Gray's Inn Road


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درCroydon

Parkshot House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درCroydon

Causeway House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درCroydon

Dorset House


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درCroydon

Regal House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درCroydon

Building 3, Chiswick Park


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درCroydon

Great West Road


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درCroydon

Saunders House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درCroydon

Jhumat House


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درCroydon

6th floor, First Central 200


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درCroydon

1st Floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCroydon

Dartford Business Park


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCroydon

Ground Floor, Level 00


کار در فضای مشترک
از £١٠.٧٠
کار مشترک درCroydon

Victory Way


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درCroydon

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCroydon

5th Floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درCroydon

Terminal 3


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درCroydon

6-9 The Square


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درCroydon

Metcalf Way


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCroydon

Churchill Court 3


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درCroydon

Lakeside House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درCroydon

79 College Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درCroydon

Terminal 5 Arrivals Concourse


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCroydon

450 Bath Road


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درCroydon

Rourke House


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درCroydon

3rd floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درCroydon

3000 Hillswood Drive


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درCroydon

Springhead Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درCroydon

The Charter Building


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درCroydon

Woking One


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درCroydon

Highbridge


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درCroydon

4 Imperial Place


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درCroydon

Vision 25


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠

با مراجعه به Croydonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+