مکان های کاری مشترک در Edinburgh

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درEdinburgh

9-10 St. Andrew Square


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درEdinburgh

83 Princes Street


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درEdinburgh

93 George Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درEdinburgh

1 Lochrin Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درEdinburgh

Westpoint


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درEdinburgh

8 Deer Park


کار در فضای مشترک
از £٣.١٠

با مراجعه به Edinburghدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+