مکان های کاری مشترک در Glasgow

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درGlasgow

1 West Regent Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درGlasgow

100 West George Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درGlasgow

69 Buchanan Street


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درGlasgow

Tay House


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درGlasgow

20-23 Woodside Place


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درGlasgow

Maxim Business Park


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠

با مراجعه به Glasgowدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+