مکان های کاری مشترک در Harpenden

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHarpenden

Enterprise House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درHarpenden

960 Capability Green


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درHarpenden

2 Fountain Court


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درHarpenden

Ground Floor, Suite F


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درHarpenden

39 Mark Road


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درHarpenden

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درHarpenden

Innovation Centre and Business Base


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHarpenden

2 Falcon Gate


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درHarpenden

1st Floor Venture House


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درHarpenden

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHarpenden

54 Clarendon Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درHarpenden

Maple House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درHarpenden

4 Imperial Place


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درHarpenden

Cardinal Point


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درHarpenden

St Mary's Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درHarpenden

Pindar Rd


کار در فضای مشترک
از £٩.٠٠
کار مشترک درHarpenden

79 College Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درHarpenden

Building 1


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درHarpenden

Vision 25


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درHarpenden

Highbridge


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درHarpenden

The Charter Building


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درHarpenden

1st Floor, Beaconsfield MSA


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درHarpenden

6th floor, First Central 200


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درHarpenden

Aston Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درHarpenden

The Gatehouse


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠

با مراجعه به Harpendenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+