مکان های کاری مشترک در Manchester

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درManchester

53 Fountain Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درManchester

Pall Mall Court


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درManchester

Peter House


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درManchester

Digital World Centre


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درManchester

Centenary Way


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درManchester

2nd Floor, Lowry Mill


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درManchester

Ground Floor


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درManchester

5300 Lakeside


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درManchester

Manchester Business Park


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درManchester

Hilton Hotel


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درManchester

120 Bark Street


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درManchester

Cinnamon House, Cinnamon Park


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠

با مراجعه به Manchesterدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+