مکان های کاری مشترک در Newbury

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNewbury

Oxford House


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNewbury

1210 Parkview


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درNewbury

Membury Motorway Services


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewbury

Pinewood Chineham Business Park


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درNewbury

Stroudley Road


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درNewbury

200 Brook Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درNewbury

Caxton Close


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewbury

Atlantic House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNewbury

9 Greyfriars Road


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNewbury

Davidson House


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درNewbury

400 Thames Valley Park Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درNewbury

The Henley Building


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠

با مراجعه به Newburyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+