مکان های کاری مشترک در Newhaven

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNewhaven

Denton Island


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewhaven

Mocatta House


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درNewhaven

Tower Point 44


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درNewhaven

Little High Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewhaven

John de Mierre House


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Newhavenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+