مکان های کاری مشترک در Oxford

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درOxford

7200 The Quorum


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درOxford

John Eccles House


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درOxford

Beacon House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درOxford

The Gatehouse


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠

با مراجعه به Oxfordدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+