مکان های کاری مشترک در Potters Bar

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درPotters Bar

Maple House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درPotters Bar

4 Imperial Place


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

Vision 25


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

1st Floor Venture House


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درPotters Bar

2 Fountain Court


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

2 Falcon Gate


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPotters Bar

Pindar Rd


کار در فضای مشترک
از £٩.٠٠
کار مشترک درPotters Bar

54 Clarendon Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

79 College Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درPotters Bar

Ground Floor, Suite F


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

Hamilton House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

Enterprise House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

83 Baker Street


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درPotters Bar

6th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

The Harley Building


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درPotters Bar

39 Mark Road


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

6th floor, First Central 200


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درPotters Bar

1 Burwood Place


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
کار مشترک درPotters Bar

31 Southampton Row


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

33 Cavendish Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

Mappin House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درPotters Bar

Epworth House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درPotters Bar

Jubilee House


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

88 Kingsway


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

1st Floor Holborn Gate


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

1 Ropemaker Street


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درPotters Bar

17 Hanover Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

88 Wood Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

60 St Martins Lane


کار در فضای مشترک
از £١٢.٣٠
کار مشترک درPotters Bar

30 Moorgate


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درPotters Bar

Cardinal Point


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
کار مشترک درPotters Bar

New Broad Street House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

9 Devonshire Square


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درPotters Bar

Tallis House


کار در فضای مشترک
از £٨.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

4th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

1 Berkeley Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

63 St Mary Axe


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

Golden Cross House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

30 St Marys Axe


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درPotters Bar

100 Pall Mall


کار در فضای مشترک
از £٩.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

68 Lombard Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درPotters Bar

3 Minster Court


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

1st Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درPotters Bar

Saunders House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درPotters Bar

3rd floor, News Building


کار در فضای مشترک
از £١٠.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

Portland House


کار در فضای مشترک
از £١١.٣٠
کار مشترک درPotters Bar

10 Greycoat Place


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

Crown House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درPotters Bar

26-28 Hammersmith Grove


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درPotters Bar

2 Queen Caroline Street


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
کار مشترک درPotters Bar

Fishers Lane


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

Building 3, Chiswick Park


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درPotters Bar

1 Canada Square, 37th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درPotters Bar

Great West Road


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درPotters Bar

Level 33


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
کار مشترک درPotters Bar

Jhumat House


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درPotters Bar

960 Capability Green


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

Highbridge


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

The Charter Building


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درPotters Bar

Parkshot House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درPotters Bar

6-9 The Square


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درPotters Bar

5th Floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درPotters Bar

Building 1


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درPotters Bar

Lakeside House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درPotters Bar

Innovation Centre and Business Base


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

1st floor, Romer House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درPotters Bar

Regal House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درPotters Bar

St Mary's Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درPotters Bar

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPotters Bar

Terminal 3


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درPotters Bar

450 Bath Road


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درPotters Bar

Causeway House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درPotters Bar

Terminal 5 Arrivals Concourse


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درPotters Bar

1st Floor, Beaconsfield MSA


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠

با مراجعه به Potters Barدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+