مکان های کاری مشترک در Reading

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درReading

9 Greyfriars Road


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درReading

Davidson House


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درReading

400 Thames Valley Park Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درReading

200 Brook Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درReading

Atlantic House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درReading

1210 Parkview


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درReading

The Henley Building


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درReading

Venture House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درReading

Pinewood Chineham Business Park


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درReading

1 Bell Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٦٠
کار مشترک درReading

Siena Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درReading

377 - 399 London Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درReading

Jubilee House


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درReading

Stroudley Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درReading

Centaur House


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درReading

Quatro House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درReading

Beacon House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درReading

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درReading

Fowler Avenue


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درReading

Oxford House


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درReading

268 Bath Road


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درReading

Aston Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درReading

59-60 Thames St


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درReading

18 Stoke Road


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درReading

1 Brunel Way


کار در فضای مشترک
از £٨.٨٠
کار مشترک درReading

1st Floor, Beaconsfield MSA


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درReading

Rourke House


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درReading

3000 Hillswood Drive


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درReading

Woking One


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درReading

John Eccles House


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درReading

Building 1


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠

با مراجعه به Readingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+