مکان های کاری مشترک در Sheffield

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درSheffield

7th Floor, 2 Pinfold Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درSheffield

1 Concourse Way


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درSheffield

Blades Enterprise Centre


کار در فضای مشترک
از £٣.٥٠
کار مشترک درSheffield

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٣.١٠

با مراجعه به Sheffieldدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+