مکان های کاری مشترک در Solihull

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSolihull

Central Boulevard


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSolihull

4200 Waterside Centre


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درSolihull

Fort Dunlop


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درSolihull

43 Temple Row


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درSolihull

35 Bull Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSolihull

One Victoria Square


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درSolihull

12-22 Newhall Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSolihull

Crossway


کار در فضای مشترک
از £٦.٦٠
کار مشترک درSolihull

2nd floor


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درSolihull

Calthorpe Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درSolihull

Park House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درSolihull

3, The Quadrant


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درSolihull

Hilton Hotel


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درSolihull

Isidore Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSolihull

M6 Toll Junctions T6/T7


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSolihull

Watling Court, Orbital Plaza


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠

با مراجعه به Solihullدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+