مکان های کاری مشترک در Staines

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درStaines

Rourke House


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درStaines

Terminal 5 Arrivals Concourse


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStaines

Terminal 3


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درStaines

450 Bath Road


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درStaines

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStaines

3000 Hillswood Drive


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درStaines

59-60 Thames St


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درStaines

5th Floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درStaines

Lakeside House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درStaines

6-9 The Square


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درStaines

1 Brunel Way


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درStaines

18 Stoke Road


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درStaines

Causeway House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درStaines

268 Bath Road


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درStaines

Woking One


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درStaines

The Charter Building


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درStaines

Regal House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درStaines

Highbridge


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درStaines

Parkshot House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درStaines

1st Floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStaines

Venture House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درStaines

Great West Road


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درStaines

1 Bell Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٦٠
کار مشترک درStaines

Siena Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درStaines

Saunders House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStaines

Building 3, Chiswick Park


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درStaines

Dorset House


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درStaines

Building 1


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درStaines

1st Floor, Beaconsfield MSA


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درStaines

Fishers Lane


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درStaines

6th floor, First Central 200


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درStaines

377 - 399 London Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStaines

Quatro House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درStaines

79 College Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درStaines

3000 Cathedral Hill


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درStaines

2 Queen Caroline Street


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStaines

26-28 Hammersmith Grove


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درStaines

Units A-J


کار در فضای مشترک
از £٩.١٠
کار مشترک درStaines

Crown House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درStaines

Jubilee House


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStaines

1st Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درStaines

Fowler Avenue


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درStaines

Cardinal Point


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درStaines

Aston Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درStaines

6th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٩٠
کار مشترک درStaines

Centaur House


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠
کار مشترک درStaines

1 Burwood Place


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
کار مشترک درStaines

25 North Row


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درStaines

83 Baker Street


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درStaines

54 Clarendon Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درStaines

Portland House


کار در فضای مشترک
از £١١.٣٠
کار مشترک درStaines

St Mary's Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStaines

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStaines

1 Berkeley Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درStaines

10 Greycoat Place


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درStaines

33 Cavendish Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درStaines

17 Hanover Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درStaines

The Harley Building


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درStaines

Jubilee House


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
کار مشترک درStaines

100 Pall Mall


کار در فضای مشترک
از £٩.١٠
کار مشترک درStaines

131 - 151 Great Titchfield Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درStaines

Mappin House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درStaines

4th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درStaines

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStaines

37 Vintage House,


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درStaines

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درStaines

Golden Cross House


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
کار مشترک درStaines

60 St Martins Lane


کار در فضای مشترک
از £١٢.٣٠
کار مشترک درStaines

The Henley Building


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درStaines

4/4a Bloomsbury Square


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درStaines

Hamilton House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درStaines

31 Southampton Row


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درStaines

88 Kingsway


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درStaines

400 Thames Valley Park Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درStaines

Interchange House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درStaines

344-354 Gray's Inn Road


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درStaines

1st Floor Holborn Gate


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درStaines

Tallis House


کار در فضای مشترک
از £٨.٨٠
کار مشترک درStaines

The Lansdowne Building


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درStaines

Castle Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درStaines

4 Imperial Place


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درStaines

Alpha House


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درStaines

88 Wood Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStaines

3rd floor, News Building


کار در فضای مشترک
از £١٠.٧٠
کار مشترک درStaines

68 Lombard Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درStaines

30 Moorgate


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درStaines

45 Moorfields


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درStaines

1 Ropemaker Street


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درStaines

27 Austin Friars


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درStaines

3 Minster Court


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درStaines

Epworth House


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درStaines

New Broad Street House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درStaines

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStaines

Davidson House


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠
کار مشترک درStaines

30 St Marys Axe


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درStaines

63 St Mary Axe


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درStaines

9 Devonshire Square


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درStaines

Atlantic House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درStaines

25 Clarendon Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درStaines

9 Greyfriars Road


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درStaines

Kingsgate


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درStaines

200 Brook Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٤٠

با مراجعه به Stainesدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+