مکان های کاری مشترک در Uxbridge

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درUxbridge

Highbridge


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درUxbridge

The Charter Building


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درUxbridge

Lakeside House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درUxbridge

6-9 The Square


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درUxbridge

5th Floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درUxbridge

Building 1


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درUxbridge

450 Bath Road


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درUxbridge

Terminal 5 Arrivals Concourse


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درUxbridge

18 Stoke Road


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درUxbridge

Terminal 3


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درUxbridge

1 Brunel Way


کار در فضای مشترک
از £٨.٨٠
کار مشترک درUxbridge

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درUxbridge

Cardinal Point


کار در فضای مشترک
از £٤.١٠
کار مشترک درUxbridge

79 College Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درUxbridge

268 Bath Road


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درUxbridge

1st Floor, Beaconsfield MSA


کار در فضای مشترک
از £٤.٤٠
کار مشترک درUxbridge

59-60 Thames St


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درUxbridge

Saunders House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درUxbridge

Rourke House


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درUxbridge

6th floor, First Central 200


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درUxbridge

54 Clarendon Road


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درUxbridge

Great West Road


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درUxbridge

Regal House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درUxbridge

Building 3, Chiswick Park


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درUxbridge

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درUxbridge

Parkshot House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درUxbridge

St Mary's Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درUxbridge

Fishers Lane


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درUxbridge

Causeway House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درUxbridge

1 Bell Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٦٠
کار مشترک درUxbridge

Siena Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درUxbridge

Aston Court


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درUxbridge

26-28 Hammersmith Grove


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درUxbridge

2 Queen Caroline Street


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
کار مشترک درUxbridge

4 Imperial Place


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درUxbridge

Crown House


کار در فضای مشترک
از £٨.٥٠
کار مشترک درUxbridge

Jubilee House


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درUxbridge

3000 Hillswood Drive


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درUxbridge

1st Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درUxbridge

6th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٩٠
کار مشترک درUxbridge

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درUxbridge

1 Burwood Place


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درUxbridge

83 Baker Street


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درUxbridge

Ground Floor, Suite F


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درUxbridge

The Harley Building


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درUxbridge

33 Cavendish Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درUxbridge

131 - 151 Great Titchfield Street


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درUxbridge

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
کار مشترک درUxbridge

17 Hanover Square


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درUxbridge

1 Berkeley Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درUxbridge

Jubilee House


کار در فضای مشترک
از £١٣.٥٠
کار مشترک درUxbridge

Mappin House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٨٠
کار مشترک درUxbridge

39 Mark Road


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درUxbridge

Portland House


کار در فضای مشترک
از £١١.٣٠
کار مشترک درUxbridge

Venture House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درUxbridge

100 Pall Mall


کار در فضای مشترک
از £٩.١٠
کار مشترک درUxbridge

4th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درUxbridge

Hamilton House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درUxbridge

10 Greycoat Place


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درUxbridge

2 Fountain Court


کار در فضای مشترک
از £٥.٧٠
کار مشترک درUxbridge

60 St Martins Lane


کار در فضای مشترک
از £١٢.٣٠
کار مشترک درUxbridge

Golden Cross House


کار در فضای مشترک
از £٧.٦٠
کار مشترک درUxbridge

4/4a Bloomsbury Square


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درUxbridge

344-354 Gray's Inn Road


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درUxbridge

31 Southampton Row


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درUxbridge

88 Kingsway


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درUxbridge

37 Vintage House,


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درUxbridge

1st Floor Holborn Gate


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درUxbridge

Tallis House


کار در فضای مشترک
از £٨.٨٠
کار مشترک درUxbridge

Woking One


کار در فضای مشترک
از £٨.٢٠
کار مشترک درUxbridge

Maple House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درUxbridge

88 Wood Street


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درUxbridge

1 Ropemaker Street


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درUxbridge

45 Moorfields


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درUxbridge

30 Moorgate


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درUxbridge

Epworth House


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درUxbridge

Alpha House


کار در فضای مشترک
از £١٠.١٠
کار مشترک درUxbridge

68 Lombard Street


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درUxbridge

27 Austin Friars


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درUxbridge

3rd floor, News Building


کار در فضای مشترک
از £١٠.٧٠
کار مشترک درUxbridge

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درUxbridge

New Broad Street House


کار در فضای مشترک
از £٦.٩٠
کار مشترک درUxbridge

1st Floor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درUxbridge

30 St Marys Axe


کار در فضای مشترک
از £١١.٦٠
کار مشترک درUxbridge

63 St Mary Axe


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درUxbridge

3 Minster Court


کار در فضای مشترک
از £١٤.٥٠
کار مشترک درUxbridge

9 Devonshire Square


کار در فضای مشترک
از £٦.٠٠
کار مشترک درUxbridge

Dorset House


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درUxbridge

2nd Floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درUxbridge

The Henley Building


کار در فضای مشترک
از £٧.٢٠
کار مشترک درUxbridge

377 - 399 London Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درUxbridge

Enterprise House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درUxbridge

Quatro House


کار در فضای مشترک
از £٤.٧٠
کار مشترک درUxbridge

29th Floor


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درUxbridge

1 Canada Square, 37th Floor


کار در فضای مشترک
از £١٠.٤٠
کار مشترک درUxbridge

Interchange House


کار در فضای مشترک
از £٧.٩٠
کار مشترک درUxbridge

Level 33


کار در فضای مشترک
از £٩.٤٠
کار مشترک درUxbridge

Beacon House


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درUxbridge

The Lansdowne Building


کار در فضای مشترک
از £٦.٣٠
کار مشترک درUxbridge

400 Thames Valley Park Drive


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠

با مراجعه به Uxbridgeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+