مکان های کاری مشترک در York

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درYork

Tower Court


کار در فضای مشترک
از £٢.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درYork

Ground and first floor


کار در فضای مشترک
از £٥.٠٠
کار مشترک درYork

Copthall Bridge House


کار در فضای مشترک
از £٣.٨٠

با مراجعه به Yorkدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+