مکان های کاری مشترک در Berkeley

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBerkeley

2001 Addison Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درBerkeley

1101 Marina Village Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درBerkeley

1160 Battery Street East


کار در فضای مشترک
از $١٤.٨٠
کار مشترک درBerkeley

75 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٤.٨٠
کار مشترک درBerkeley

71 Stevenson Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درBerkeley

345 Montgomery Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBerkeley

95 Third Street


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
کار مشترک درBerkeley

795 Folsom Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درBerkeley

350 Rhode Island Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBerkeley

1390 Market St


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درBerkeley

One Harbor Drive


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درBerkeley

1320 Willow Pass Road


کار در فضای مشترک
از $١١.١٠
کار مشترک درBerkeley

4040 Civic Center Drive


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درBerkeley

San Francisco International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBerkeley

3 East Third Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٥.٥٠
کار مشترک درBerkeley

951 Mariners Island Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درBerkeley

7250 Redwood Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درBerkeley

6701 Koll Center Parkway


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درBerkeley

101 Jefferson Drive


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درBerkeley

530 Lytton Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٤.٦٠
کار مشترک درBerkeley

2100 Geng Road


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درBerkeley

755 Baywood Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درBerkeley

4353 N 1st St


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درBerkeley

2445 Augustine Drive


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBerkeley

3031 Tisch Way


کار در فضای مشترک
از $٢٤.٦٠
کار مشترک درBerkeley

177 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠

با مراجعه به Berkeleyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+