مکان های کاری مشترک در Sacramento

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSacramento

500 Capitol Mall


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درSacramento

1610 R Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درSacramento

333 University Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درSacramento

9245 Laguna Springs Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درSacramento

1024 Iron Point Road


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درSacramento

915 Highland Pointe Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درSacramento

3017 Douglas Boulevard


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Sacramentoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+