مکان های کاری مشترک در San Jose

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درSan Jose

177 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درSan Jose

3031 Tisch Way


کار در فضای مشترک
از $٢٤.٦٠
کار مشترک درSan Jose

2445 Augustine Drive


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درSan Jose

4353 N 1st St


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درSan Jose

6203 San Ignacio Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درSan Jose

2100 Geng Road


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درSan Jose

530 Lytton Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٤.٦٠
کار مشترک درSan Jose

101 Jefferson Drive


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درSan Jose

6701 Koll Center Parkway


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درSan Jose

951 Mariners Island Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درSan Jose

3 East Third Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٥.٥٠
کار مشترک درSan Jose

San Francisco International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSan Jose

1101 Marina Village Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درSan Jose

350 Rhode Island Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درSan Jose

795 Folsom Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درSan Jose

95 Third Street


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
کار مشترک درSan Jose

71 Stevenson Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درSan Jose

1390 Market St


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درSan Jose

345 Montgomery Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSan Jose

2001 Addison Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درSan Jose

75 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٤.٨٠
کار مشترک درSan Jose

1160 Battery Street East


کار در فضای مشترک
از $١٤.٨٠
کار مشترک درSan Jose

1320 Willow Pass Road


کار در فضای مشترک
از $١١.١٠

با مراجعه به San Joseدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+