مکان های کاری مشترک در Santa Clara

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSanta Clara

2445 Augustine Drive


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درSanta Clara

3031 Tisch Way


کار در فضای مشترک
از $٢٤.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSanta Clara

177 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درSanta Clara

4353 N 1st St


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSanta Clara

2100 Geng Road


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درSanta Clara

6203 San Ignacio Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درSanta Clara

530 Lytton Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٤.٦٠
کار مشترک درSanta Clara

101 Jefferson Drive


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درSanta Clara

6701 Koll Center Parkway


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درSanta Clara

951 Mariners Island Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درSanta Clara

3 East Third Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٥.٥٠
کار مشترک درSanta Clara

San Francisco International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSanta Clara

1101 Marina Village Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درSanta Clara

350 Rhode Island Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درSanta Clara

795 Folsom Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درSanta Clara

95 Third Street


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درSanta Clara

1390 Market St


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درSanta Clara

71 Stevenson Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درSanta Clara

345 Montgomery Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSanta Clara

75 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درSanta Clara

1160 Battery Street East


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درSanta Clara

2001 Addison Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درSanta Clara

1320 Willow Pass Road


کار در فضای مشترک
از $١١.١٠

با مراجعه به Santa Claraدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+