مکان های کاری مشترک در Santa Rosa

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSanta Rosa

3558 Round Barn Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درSanta Rosa

755 Baywood Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درSanta Rosa

7250 Redwood Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درSanta Rosa

4040 Civic Center Drive


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درSanta Rosa

One Harbor Drive


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠

با مراجعه به Santa Rosaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+