مکان های کاری مشترک در East Berlin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درEast Berlin

Building B


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درEast Berlin

175 Capital Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درEast Berlin

71 Raymond Rd


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درEast Berlin

15 North Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٢٠
کار مشترک درEast Berlin

100 Pearl Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درEast Berlin

360 Bloomfield Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درEast Berlin

157 Church Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درEast Berlin

One Reservoir Corporate Centre


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درEast Berlin

83 Wooster Heights Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠

با مراجعه به East Berlinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+