مکان های کاری مشترک در Greenwich

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درGreenwich

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درGreenwich

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درGreenwich

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درGreenwich

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درGreenwich

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درGreenwich

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درGreenwich

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درGreenwich

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درGreenwich

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درGreenwich

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درGreenwich

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درGreenwich

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درGreenwich

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٧٠
کار مشترک درGreenwich

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درGreenwich

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درGreenwich

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درGreenwich

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درGreenwich

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درGreenwich

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درGreenwich

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درGreenwich

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درGreenwich

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درGreenwich

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درGreenwich

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درGreenwich

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درGreenwich

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درGreenwich

83 Wooster Heights Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درGreenwich

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درGreenwich

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درGreenwich

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درGreenwich

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درGreenwich

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درGreenwich

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درGreenwich

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درGreenwich

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درGreenwich

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درGreenwich

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درGreenwich

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درGreenwich

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درGreenwich

787 Eleventh Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGreenwich

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درGreenwich

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درGreenwich

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درGreenwich

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGreenwich

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درGreenwich

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درGreenwich

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درGreenwich

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درGreenwich

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درGreenwich

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درGreenwich

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درGreenwich

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درGreenwich

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درGreenwich

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درGreenwich

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درGreenwich

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درGreenwich

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGreenwich

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGreenwich

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGreenwich

413 West 14th St.


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درGreenwich

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درGreenwich

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درGreenwich

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درGreenwich

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درGreenwich

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درGreenwich

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درGreenwich

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درGreenwich

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درGreenwich

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درGreenwich

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درGreenwich

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درGreenwich

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درGreenwich

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درGreenwich

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درGreenwich

One Reservoir Corporate Centre


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درGreenwich

80 Orville Drive


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درGreenwich

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درGreenwich

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درGreenwich

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درGreenwich

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درGreenwich

157 Church Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درGreenwich

830 Morris Turnpike


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درGreenwich

2001 Route 46


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درGreenwich

51 JFK Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درGreenwich

20 Commerce Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠

با مراجعه به Greenwichدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+