مکان های کاری مشترک در New Haven

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNew Haven

157 Church Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درNew Haven

One Reservoir Corporate Centre


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درNew Haven

Building B


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درNew Haven

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٧٠
کار مشترک درNew Haven

175 Capital Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درNew Haven

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درNew Haven

83 Wooster Heights Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درNew Haven

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درNew Haven

71 Raymond Rd


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درNew Haven

15 North Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٢٠
کار مشترک درNew Haven

100 Pearl Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درNew Haven

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درNew Haven

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNew Haven

80 Orville Drive


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درNew Haven

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درNew Haven

360 Bloomfield Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درNew Haven

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNew Haven

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠

با مراجعه به New Havenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+