مکان های کاری مشترک در Shelton

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درShelton

One Reservoir Corporate Centre


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درShelton

157 Church Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درShelton

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٧٠
کار مشترک درShelton

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درShelton

83 Wooster Heights Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درShelton

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درShelton

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درShelton

Building B


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درShelton

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درShelton

175 Capital Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درShelton

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درShelton

71 Raymond Rd


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درShelton

15 North Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٢٠
کار مشترک درShelton

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درShelton

80 Orville Drive


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درShelton

100 Pearl Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درShelton

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درShelton

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درShelton

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درShelton

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درShelton

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درShelton

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درShelton

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درShelton

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درShelton

360 Bloomfield Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درShelton

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠

با مراجعه به Sheltonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+