مکان های کاری مشترک در Stamford

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درStamford

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStamford

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درStamford

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درStamford

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStamford

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درStamford

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درStamford

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٧٠
کار مشترک درStamford

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درStamford

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درStamford

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درStamford

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درStamford

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درStamford

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStamford

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درStamford

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStamford

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درStamford

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درStamford

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStamford

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStamford

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درStamford

83 Wooster Heights Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درStamford

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStamford

One Reservoir Corporate Centre


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درStamford

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درStamford

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درStamford

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درStamford

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درStamford

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStamford

80 Orville Drive


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درStamford

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStamford

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درStamford

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درStamford

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درStamford

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStamford

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درStamford

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درStamford

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درStamford

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStamford

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درStamford

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درStamford

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درStamford

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درStamford

787 Eleventh Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStamford

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStamford

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درStamford

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درStamford

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStamford

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStamford

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درStamford

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درStamford

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درStamford

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStamford

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درStamford

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStamford

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درStamford

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درStamford

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درStamford

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درStamford

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درStamford

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStamford

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درStamford

413 West 14th St.


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStamford

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درStamford

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStamford

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درStamford

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درStamford

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درStamford

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStamford

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درStamford

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStamford

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درStamford

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درStamford

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درStamford

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درStamford

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درStamford

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درStamford

157 Church Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درStamford

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStamford

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStamford

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درStamford

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠

با مراجعه به Stamfordدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+