مکان های کاری مشترک در Aventura

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAventura

2875 NE 191 Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درAventura

20801 Biscayne Blvd


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درAventura

4000 Hollywood Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درAventura

1801 N.E. 123rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درAventura

501 East Olas Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٥٠
کار مشترک درAventura

1688 Meridian Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درAventura

110 East Broward Blvd


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درAventura

222 NW 24th Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAventura

7900 Oak Lane


کار در فضای مشترک
از $١٠.٣٠
کار مشترک درAventura

700 NW 1st Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درAventura

2598 E. Sunrise Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درAventura

8201 Peters Road


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درAventura

3350 SW 148th Avenue


کار در فضای مشترک
از $٩.٠٠
کار مشترک درAventura

201South Biscayne Blvd


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درAventura

333 S. E. 2nd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درAventura

601 Brickell Key Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درAventura

801 Brickell Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درAventura

80 S.W. 8th Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درAventura

1111 Brickell Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAventura

1221 Brickell Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درAventura

Waterford Business Park


کار در فضای مشترک
از $٩.٠٠
کار مشترک درAventura

8333 N.W. 53rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٢٠
کار مشترک درAventura

6303 Blue Lagoon Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٣٠
کار مشترک درAventura

One Alhambra Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درAventura

2332 Galiano Street


کار در فضای مشترک
از $٩.٠٠
کار مشترک درAventura

2200 N. Commerce Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درAventura

3390 Mary Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٢٠
کار مشترک درAventura

6750 N. Andrews Avenue


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درAventura

1560 Sawgrass Corporate Parkway


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درAventura

9100 S. Dadeland Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درAventura

11555 Heron Bay Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درAventura

2255 Glades Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درAventura

1615 South Congress Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠

با مراجعه به Aventuraدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+