مکان های کاری مشترک در Boise

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBoise

950 Bannock Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درBoise

3597 E. Monarch Sky Lane


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درBoise

1105 2nd Street South


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠

با مراجعه به Boiseدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+