مکان های کاری مشترک در Louisville

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درLouisville

312 S. Fourth Street


کار در فضای مشترک
از $٩.٩٠
کار مشترک درLouisville

10200 Forest Green Blvd


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درLouisville

9850 Von Allmen Court


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠

با مراجعه به Louisvilleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+