مکان های کاری مشترک در Newton

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNewton

Riverside Center


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درNewton

125 Cambridge Park Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درNewton

303 Wyman Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٣٠
کار مشترک درNewton

361 Newbury Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درNewton

245 First Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درNewton

Suite 500


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درNewton

100 Cambridge Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNewton

The Schrafft's Center Power House


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درNewton

101 Arch Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNewton

90 Canal Street


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درNewton

101 Federal Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNewton

60 State Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNewton

225 Franklin Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درNewton

8 Faneuil Hall Marketplace


کار در فضای مشترک
از $٧.٦٠
کار مشترک درNewton

470 Atlantic Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNewton

One Marina Park Drive


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درNewton

1 Harborside Drive


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewton

1500 District Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درNewton

300 Baker Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNewton

225 Cedar Hill Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewton

35 Village Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درNewton

1 Tara Boulevard


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠

با مراجعه به Newtonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+