مکان های کاری مشترک در St. Paul

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درSt. Paul

445 Minnesota Street


کار در فضای مشترک
از $٦.٣٠
کار مشترک درSt. Paul

2355 Highway 36 West


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درSt. Paul

860 Blue Gentian Road


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSt. Paul

8530 Eagle Point Blvd


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درSt. Paul

100 South Fifth Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درSt. Paul

121 Washington Ave.N


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درSt. Paul

5201 Eden Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درSt. Paul

7760 France Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درSt. Paul

8400 Normandale Lake Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درSt. Paul

11670 Fountains Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠

با مراجعه به St. Paulدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+