مکان های کاری مشترک در Kansas City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درKansas City

107 W. 9th Street


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درKansas City

Two Pershing Square


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درKansas City

1201 N.W. Briarcliff Parkway


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درKansas City

800 E. 101st Terrace


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درKansas City

7280 N.W. 87th Terrace


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درKansas City

7300 West 110th Street


کار در فضای مشترک
از $٩.٩٠
کار مشترک درKansas City

5251 West 116th Place


کار در فضای مشترک
از $١٣.٧٠
کار مشترک درKansas City

200 NE Missouri Road


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠

با مراجعه به Kansas Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+