مکان های کاری مشترک در Freehold

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درFreehold

4400 Route 9 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درFreehold

3600 Route 66


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درFreehold

125 Half Mile Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درFreehold

100 Horizon Center Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درFreehold

197 State Route 18 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درFreehold

Princeton Forrestal Village


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درFreehold

103 Carnegie Center Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درFreehold

100 Overlook Center


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درFreehold

33 Wood Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درFreehold

30 Knightsbridge Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درFreehold

20 Commerce Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درFreehold

100 Connell Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درFreehold

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درFreehold

Silver Lake Executive Campus, 41 University Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درFreehold

12 Penns Trail


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درFreehold

830 Morris Turnpike


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درFreehold

233 Mt. Airy Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درFreehold

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درFreehold

51 JFK Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درFreehold

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درFreehold

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درFreehold

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درFreehold

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درFreehold

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درFreehold

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درFreehold

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درFreehold

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درFreehold

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درFreehold

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درFreehold

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درFreehold

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درFreehold

309 Fellowship Road, East Gate Center


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درFreehold

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درFreehold

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درFreehold

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درFreehold

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درFreehold

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درFreehold

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درFreehold

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درFreehold

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درFreehold

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درFreehold

55 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درFreehold

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درFreehold

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درFreehold

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درFreehold

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درFreehold

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درFreehold

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درFreehold

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درFreehold

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درFreehold

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درFreehold

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درFreehold

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درFreehold

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درFreehold

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درFreehold

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درFreehold

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درFreehold

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درFreehold

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درFreehold

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درFreehold

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درFreehold

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درFreehold

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درFreehold

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درFreehold

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درFreehold

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درFreehold

923 Haddonfield Rd


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درFreehold

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درFreehold

610 Old York Road


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درFreehold

196 West Ashland Street


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠

با مراجعه به Freeholdدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+