مکان های کاری مشترک در Jersey City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درJersey City

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درJersey City

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درJersey City

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درJersey City

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درJersey City

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درJersey City

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درJersey City

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درJersey City

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درJersey City

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درJersey City

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درJersey City

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درJersey City

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درJersey City

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درJersey City

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درJersey City

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درJersey City

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درJersey City

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درJersey City

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درJersey City

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درJersey City

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درJersey City

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درJersey City

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درJersey City

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درJersey City

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درJersey City

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درJersey City

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درJersey City

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درJersey City

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درJersey City

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درJersey City

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درJersey City

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درJersey City

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درJersey City

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درJersey City

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درJersey City

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درJersey City

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درJersey City

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درJersey City

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درJersey City

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درJersey City

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درJersey City

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درJersey City

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درJersey City

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درJersey City

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درJersey City

20 Commerce Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درJersey City

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درJersey City

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درJersey City

830 Morris Turnpike


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درJersey City

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

51 JFK Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درJersey City

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درJersey City

33 Wood Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درJersey City

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درJersey City

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درJersey City

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درJersey City

100 Connell Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درJersey City

2001 Route 46


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درJersey City

55 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درJersey City

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درJersey City

197 State Route 18 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درJersey City

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درJersey City

30 Knightsbridge Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درJersey City

125 Half Mile Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درJersey City

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درJersey City

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درJersey City

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درJersey City

233 Mt. Airy Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درJersey City

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درJersey City

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درJersey City

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درJersey City

100 Enterprise Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درJersey City

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درJersey City

4400 Route 9 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درJersey City

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درJersey City

3600 Route 66


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درJersey City

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درJersey City

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درJersey City

Princeton Forrestal Village


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درJersey City

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درJersey City

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درJersey City

103 Carnegie Center Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درJersey City

100 Overlook Center


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠

با مراجعه به Jersey Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+