مکان های کاری مشترک در Newark

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNewark

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درNewark

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNewark

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNewark

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درNewark

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درNewark

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درNewark

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درNewark

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درNewark

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درNewark

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درNewark

830 Morris Turnpike


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درNewark

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درNewark

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درNewark

413 West 14th St.


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewark

20 Commerce Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درNewark

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درNewark

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درNewark

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درNewark

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درNewark

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درNewark

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درNewark

787 Eleventh Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewark

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewark

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درNewark

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درNewark

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNewark

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درNewark

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNewark

175 Pearl Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewark

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درNewark

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNewark

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درNewark

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درNewark

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درNewark

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درNewark

51 JFK Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درNewark

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درNewark

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNewark

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درNewark

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewark

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درNewark

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درNewark

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درNewark

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNewark

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNewark

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درNewark

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درNewark

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درNewark

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درNewark

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درNewark

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درNewark

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNewark

100 Connell Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درNewark

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درNewark

33 Wood Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درNewark

2001 Route 46


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNewark

55 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درNewark

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درNewark

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درNewark

30 Knightsbridge Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNewark

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewark

233 Mt. Airy Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درNewark

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNewark

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درNewark

197 State Route 18 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درNewark

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNewark

100 Enterprise Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درNewark

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNewark

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNewark

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNewark

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNewark

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درNewark

125 Half Mile Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درNewark

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNewark

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNewark

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درNewark

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درNewark

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درNewark

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNewark

4400 Route 9 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درNewark

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNewark

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درNewark

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNewark

Princeton Forrestal Village


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درNewark

3600 Route 66


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درNewark

103 Carnegie Center Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درNewark

100 Overlook Center


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درNewark

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNewark

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درNewark

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNewark

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درNewark

100 Horizon Center Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠

با مراجعه به Newarkدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+