مکان های کاری مشترک در Parsippany

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درParsippany

2001 Route 46


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درParsippany

55 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درParsippany

100 Enterprise Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درParsippany

51 JFK Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درParsippany

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درParsippany

830 Morris Turnpike


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درParsippany

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درParsippany

100 Connell Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درParsippany

233 Mt. Airy Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درParsippany

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درParsippany

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درParsippany

20 Commerce Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درParsippany

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درParsippany

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درParsippany

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درParsippany

33 Wood Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درParsippany

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درParsippany

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درParsippany

30 Knightsbridge Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درParsippany

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درParsippany

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درParsippany

413 West 14th St.


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParsippany

787 Eleventh Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParsippany

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درParsippany

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درParsippany

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درParsippany

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درParsippany

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درParsippany

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درParsippany

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درParsippany

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درParsippany

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درParsippany

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درParsippany

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درParsippany

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درParsippany

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درParsippany

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درParsippany

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درParsippany

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درParsippany

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درParsippany

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درParsippany

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درParsippany

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درParsippany

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درParsippany

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParsippany

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درParsippany

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درParsippany

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درParsippany

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درParsippany

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درParsippany

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درParsippany

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درParsippany

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درParsippany

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParsippany

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درParsippany

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درParsippany

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درParsippany

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درParsippany

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درParsippany

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درParsippany

175 Pearl Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParsippany

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درParsippany

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درParsippany

197 State Route 18 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درParsippany

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درParsippany

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درParsippany

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درParsippany

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درParsippany

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درParsippany

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درParsippany

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParsippany

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درParsippany

Princeton Forrestal Village


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درParsippany

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درParsippany

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درParsippany

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درParsippany

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درParsippany

100 Overlook Center


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درParsippany

103 Carnegie Center Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درParsippany

125 Half Mile Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درParsippany

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درParsippany

4400 Route 9 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درParsippany

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درParsippany

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠

با مراجعه به Parsippanyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+