مکان های کاری مشترک در Bohemia

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درBohemia

80 Orville Drive


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درBohemia

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درBohemia

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درBohemia

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درBohemia

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درBohemia

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درBohemia

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درBohemia

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درBohemia

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درBohemia

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٧٠
کار مشترک درBohemia

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درBohemia

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درBohemia

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درBohemia

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درBohemia

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درBohemia

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درBohemia

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درBohemia

One Reservoir Corporate Centre


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درBohemia

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBohemia

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درBohemia

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درBohemia

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درBohemia

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درBohemia

157 Church Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درBohemia

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درBohemia

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درBohemia

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درBohemia

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درBohemia

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درBohemia

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درBohemia

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درBohemia

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درBohemia

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBohemia

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درBohemia

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درBohemia

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠

با مراجعه به Bohemiaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+