مکان های کاری مشترک در Hauppauge

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درHauppauge

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درHauppauge

80 Orville Drive


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درHauppauge

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درHauppauge

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درHauppauge

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درHauppauge

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درHauppauge

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درHauppauge

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درHauppauge

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درHauppauge

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درHauppauge

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٧٠
کار مشترک درHauppauge

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درHauppauge

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درHauppauge

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درHauppauge

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درHauppauge

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درHauppauge

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درHauppauge

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درHauppauge

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درHauppauge

One Reservoir Corporate Centre


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درHauppauge

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHauppauge

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درHauppauge

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHauppauge

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درHauppauge

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درHauppauge

157 Church Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درHauppauge

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درHauppauge

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درHauppauge

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درHauppauge

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درHauppauge

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درHauppauge

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درHauppauge

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درHauppauge

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درHauppauge

83 Wooster Heights Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درHauppauge

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درHauppauge

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درHauppauge

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درHauppauge

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درHauppauge

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHauppauge

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درHauppauge

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درHauppauge

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درHauppauge

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درHauppauge

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درHauppauge

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درHauppauge

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درHauppauge

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درHauppauge

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درHauppauge

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درHauppauge

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درHauppauge

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درHauppauge

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درHauppauge

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درHauppauge

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درHauppauge

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درHauppauge

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درHauppauge

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درHauppauge

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درHauppauge

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درHauppauge

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درHauppauge

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درHauppauge

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درHauppauge

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درHauppauge

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درHauppauge

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درHauppauge

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درHauppauge

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درHauppauge

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درHauppauge

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠

با مراجعه به Hauppaugeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+