مکان های کاری مشترک در Long Island City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درLong Island City

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درLong Island City

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درLong Island City

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درLong Island City

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLong Island City

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درLong Island City

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درLong Island City

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درLong Island City

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درLong Island City

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درLong Island City

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درLong Island City

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درLong Island City

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درLong Island City

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درLong Island City

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درLong Island City

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درLong Island City

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درLong Island City

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLong Island City

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درLong Island City

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درLong Island City

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درLong Island City

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درLong Island City

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درLong Island City

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درLong Island City

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درLong Island City

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درLong Island City

787 Eleventh Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLong Island City

413 West 14th St.


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درLong Island City

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درLong Island City

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درLong Island City

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درLong Island City

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درLong Island City

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درLong Island City

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درLong Island City

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
تقاضای بالا
کار مشترک درLong Island City

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درLong Island City

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درLong Island City

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درLong Island City

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درLong Island City

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درLong Island City

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درLong Island City

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درLong Island City

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درLong Island City

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درLong Island City

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLong Island City

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درLong Island City

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درLong Island City

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درLong Island City

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درLong Island City

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درLong Island City

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درLong Island City

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درLong Island City

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درLong Island City

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

20 Commerce Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درLong Island City

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

830 Morris Turnpike


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درLong Island City

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درLong Island City

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درLong Island City

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درLong Island City

51 JFK Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درLong Island City

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درLong Island City

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درLong Island City

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درLong Island City

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

33 Wood Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درLong Island City

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درLong Island City

100 Connell Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درLong Island City

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درLong Island City

2001 Route 46


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درLong Island City

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درLong Island City

55 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درLong Island City

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درLong Island City

125 Half Mile Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درLong Island City

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درLong Island City

197 State Route 18 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درLong Island City

30 Knightsbridge Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درLong Island City

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درLong Island City

233 Mt. Airy Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درLong Island City

100 Enterprise Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درLong Island City

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درLong Island City

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درLong Island City

4400 Route 9 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درLong Island City

3600 Route 66


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درLong Island City

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درLong Island City

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٧٠
کار مشترک درLong Island City

Princeton Forrestal Village


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درLong Island City

80 Orville Drive


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠

با مراجعه به Long Island Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+