مکان های کاری مشترک در Manhasset

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درManhasset

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درManhasset

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درManhasset

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درManhasset

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درManhasset

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درManhasset

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درManhasset

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درManhasset

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درManhasset

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درManhasset

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درManhasset

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درManhasset

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درManhasset

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درManhasset

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درManhasset

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درManhasset

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درManhasset

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درManhasset

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درManhasset

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درManhasset

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درManhasset

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درManhasset

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درManhasset

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درManhasset

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درManhasset

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درManhasset

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درManhasset

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درManhasset

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درManhasset

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درManhasset

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درManhasset

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درManhasset

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درManhasset

787 Eleventh Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درManhasset

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درManhasset

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درManhasset

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درManhasset

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درManhasset

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درManhasset

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درManhasset

413 West 14th St.


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درManhasset

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درManhasset

175 Pearl Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درManhasset

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درManhasset

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درManhasset

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درManhasset

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درManhasset

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درManhasset

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درManhasset

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درManhasset

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درManhasset

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درManhasset

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درManhasset

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درManhasset

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درManhasset

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درManhasset

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درManhasset

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درManhasset

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درManhasset

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درManhasset

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درManhasset

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درManhasset

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درManhasset

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درManhasset

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درManhasset

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درManhasset

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درManhasset

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درManhasset

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درManhasset

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درManhasset

80 Orville Drive


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درManhasset

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درManhasset

20 Commerce Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درManhasset

830 Morris Turnpike


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درManhasset

51 JFK Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درManhasset

33 Wood Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درManhasset

2001 Route 46


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

125 Half Mile Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درManhasset

100 Connell Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درManhasset

55 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درManhasset

83 Wooster Heights Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درManhasset

197 State Route 18 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درManhasset

One Reservoir Corporate Centre


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درManhasset

30 Knightsbridge Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درManhasset

3600 Route 66


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠

با مراجعه به Manhassetدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+