مکان های کاری مشترک در Melville

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درMelville

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درMelville

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درMelville

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درMelville

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درMelville

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درMelville

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درMelville

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درMelville

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درMelville

80 Orville Drive


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درMelville

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درMelville

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درMelville

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درMelville

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درMelville

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درMelville

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درMelville

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درMelville

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMelville

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMelville

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درMelville

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درMelville

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٧٠
کار مشترک درMelville

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درMelville

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درMelville

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درMelville

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درMelville

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درMelville

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درMelville

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درMelville

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درMelville

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درMelville

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درMelville

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درMelville

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درMelville

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درMelville

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درMelville

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درMelville

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMelville

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درMelville

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درMelville

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درMelville

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درMelville

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درMelville

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
تقاضای بالا
کار مشترک درMelville

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درMelville

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درMelville

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درMelville

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درMelville

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درMelville

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درMelville

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درMelville

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درMelville

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درMelville

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درMelville

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درMelville

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درMelville

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درMelville

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درMelville

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درMelville

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درMelville

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درMelville

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درMelville

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درMelville

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درMelville

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درMelville

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درMelville

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درMelville

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درMelville

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درMelville

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درMelville

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درMelville

One Reservoir Corporate Centre


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درMelville

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درMelville

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درMelville

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درMelville

83 Wooster Heights Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٢٠
کار مشترک درMelville

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درMelville

157 Church Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درMelville

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درMelville

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠

با مراجعه به Melvilleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+