مکان های کاری مشترک در New York City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درNew York City

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درNew York City

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درNew York City

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درNew York City

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درNew York City

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درNew York City

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درNew York City

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درNew York City

175 Pearl Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNew York City

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNew York City

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درNew York City

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درNew York City

413 West 14th St.


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNew York City

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNew York City

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درNew York City

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
کار مشترک درNew York City

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNew York City

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درNew York City

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درNew York City

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درNew York City

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درNew York City

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درNew York City

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درNew York City

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درNew York City

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNew York City

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درNew York City

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درNew York City

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درNew York City

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درNew York City

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درNew York City

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درNew York City

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درNew York City

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNew York City

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درNew York City

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNew York City

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درNew York City

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درNew York City

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درNew York City

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درNew York City

787 Eleventh Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNew York City

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درNew York City

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درNew York City

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNew York City

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درNew York City

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درNew York City

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درNew York City

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNew York City

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درNew York City

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNew York City

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درNew York City

20 Commerce Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درNew York City

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNew York City

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

830 Morris Turnpike


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درNew York City

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درNew York City

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNew York City

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNew York City

51 JFK Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درNew York City

33 Wood Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درNew York City

100 Connell Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درNew York City

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درNew York City

2001 Route 46


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درNew York City

55 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درNew York City

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNew York City

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درNew York City

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درNew York City

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درNew York City

125 Half Mile Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درNew York City

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

197 State Route 18 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درNew York City

30 Knightsbridge Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درNew York City

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درNew York City

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درNew York City

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNew York City

233 Mt. Airy Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درNew York City

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNew York City

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درNew York City

100 Enterprise Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درNew York City

4400 Route 9 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درNew York City

One Stamford Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درNew York City

3600 Route 66


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درNew York City

Soundview Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درNew York City

40 Richards Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درNew York City

Hauppauge Center


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درNew York City

Princeton Forrestal Village


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درNew York City

103 Carnegie Center Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درNew York City

100 Overlook Center


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درNew York City

15 River Road


کار در فضای مشترک
از $١٨.٦٠
کار مشترک درNew York City

8 Wright Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٧٠

با مراجعه به New York Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+