مکان های کاری مشترک در Staten Island

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درStaten Island

35 Bay Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درStaten Island

20 Commerce Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درStaten Island

33 Wood Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درStaten Island

One Gateway Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درStaten Island

101 Hudson Street


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٩٠
کار مشترک درStaten Island

80 Broad Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درStaten Island

2500 Plaza 5


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درStaten Island

77 Water Street


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درStaten Island

14 Wall Street


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درStaten Island

300 Cadman Plaza West


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStaten Island

165 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStaten Island

41 Flatbush Ave.


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درStaten Island

200 Vesey Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درStaten Island

99 Hudson Street, 5th Floor


کار در فضای مشترک
از $١٦.٤٠
کار مشترک درStaten Island

101 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $٢١.٣٠
کار مشترک درStaten Island

221 River Street


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درStaten Island

830 Morris Turnpike


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درStaten Island

287 Park Ave S


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStaten Island

275 Seventh Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درStaten Island

387 Park Avenue South


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درStaten Island

132 West 31st Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درStaten Island

434 W. 33rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درStaten Island

136 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درStaten Island

5 Penn Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درStaten Island

260 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

104 West 40th Street


کار در فضای مشترک
از $١٧.٩٠
کار مشترک درStaten Island

600 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

100 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درStaten Island

100 Connell Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درStaten Island

1501 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درStaten Island

405 Lexington Avenue


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStaten Island

340 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٧.١٠
کار مشترک درStaten Island

1177 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درStaten Island

230 Park Ave


کار در فضای مشترک
از $٢٢.٧٠
کار مشترک درStaten Island

250 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درStaten Island

245 Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درStaten Island

750 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

747 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $٢٠.٨٠
کار مشترک درStaten Island

415 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درStaten Island

One Rockefeller Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درStaten Island

1325 Avenue of the Americas


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درStaten Island

845 Third Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درStaten Island

1740 Broadway


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درStaten Island

197 State Route 18 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درStaten Island

555 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درStaten Island

21st Floor


کار در فضای مشترک
از $١٩.٥٠
کار مشترک درStaten Island

The Falchi Building


کار در فضای مشترک
از $١٩.٨٠
کار مشترک درStaten Island

51 JFK Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٨.٩٠
کار مشترک درStaten Island

1 Meadowlands Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStaten Island

28 Valley Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStaten Island

125 Half Mile Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درStaten Island

30 Knightsbridge Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

118-35 Queens Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درStaten Island

JFK International Airport


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
کار مشترک درStaten Island

John F. Kennedy International Airport


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درStaten Island

1 Bridge Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درStaten Island

4400 Route 9 South


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درStaten Island

55 Madison Avenue


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درStaten Island

Park 80 West


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درStaten Island

999 Riverview Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

233 Mt. Airy Road


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درStaten Island

2001 Route 46


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

70 East Sunrise Highway


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStaten Island

3600 Route 66


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درStaten Island

1979 Marcus Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

140 E Ridgewood Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درStaten Island

1129 Northern Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

Princeton Forrestal Village


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درStaten Island

175 Huguenot Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درStaten Island

73 Market Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درStaten Island

626 RexCorp Plaza


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

100 Enterprise Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درStaten Island

103 Carnegie Center Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درStaten Island

100 Overlook Center


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درStaten Island

50 Tice Blvd


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درStaten Island

100 Duffy Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درStaten Island

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درStaten Island

One International Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درStaten Island

6800 Jericho Turnpike


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
کار مشترک درStaten Island

100 Horizon Center Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درStaten Island

50 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درStaten Island

520 White Plains Road


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درStaten Island

777 Westchester Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠
کار مشترک درStaten Island

7 Skyline Drive


کار در فضای مشترک
از $٩.٣٠
کار مشترک درStaten Island

68 South Service Road


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStaten Island

500 West Putnam Ave.


کار در فضای مشترک
از $١٥.١٠
کار مشترک درStaten Island

200 Broadhollow Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠

با مراجعه به Staten Islandدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+