مکان های کاری مشترک در Durham

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درDurham

555 Mangum Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDurham

2530 Meridian Parkway


کار در فضای مشترک
از $٦.٦٠
کار مشترک درDurham

Imperial Business Park


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درDurham

1340 Environ Way


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درDurham

1011 S. Hamilton Rd


کار در فضای مشترک
از $١٧.٣٠
کار مشترک درDurham

1000 Centre Green Way


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درDurham

5000 Centre Green Way


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
تقاضای بالا
کار مشترک درDurham

8601 Six Forks Road


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درDurham

9121 Anson Way


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درDurham

4950 Creedmoor


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درDurham

4242 Six Forks Road


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درDurham

4208 Six Forks Road


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠
کار مشترک درDurham

2500 Regency Parkway


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درDurham

421 Fayetteville Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠

با مراجعه به Durhamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+