مکان های کاری مشترک در Columbus

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درColumbus

20 S Third Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درColumbus

711 North High Street


کار در فضای مشترک
از $١٥.٤٠
کار مشترک درColumbus

4449 Easton Way


کار در فضای مشترک
از $٩.٤٠
کار مشترک درColumbus

100 E. Campus View Boulevard


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠
کار مشترک درColumbus

470 Olde Worthington Road


کار در فضای مشترک
از $٧.٩٠

با مراجعه به Columbusدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+