مکان های کاری مشترک در Independence

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درIndependence

6100 Oak Tree Boulevard


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درIndependence

600 Superior Ave. East


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درIndependence

2000 Auburn Drive


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠

با مراجعه به Independenceدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+