مکان های کاری مشترک در Clackamas

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درClackamas

10121 SE Sunnyside Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درClackamas

1800 Blankenship Rd


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠
کار مشترک درClackamas

205 SE Spokane St.


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درClackamas

4800 SW Meadows Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
تقاضای بالا
کار مشترک درClackamas

One World Trade Center


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
تقاضای بالا
کار مشترک درClackamas

111 S.W. Fifth Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درClackamas

650 N. E. Holladay Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درClackamas

1455 NW Irving Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درClackamas

4145 S.W. Watson


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درClackamas

2005 SE 192nd Ave


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درClackamas

1220 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درClackamas

1915 NE Stucki Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠

با مراجعه به Clackamasدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+