مکان های کاری مشترک در Pittsburgh

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درPittsburgh

500 Grant Street


کار در فضای مشترک
از $٨.٥٠
کار مشترک درPittsburgh

322 North Shore Drive


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درPittsburgh

651 Holiday Drive


کار در فضای مشترک
از $٦.٩٠
کار مشترک درPittsburgh

201 Penn Center Boulevard


کار در فضای مشترک
از $٦.٩٠
کار مشترک درPittsburgh

2400 Ansys Drive


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درPittsburgh

2009 Mackenzie Way


کار در فضای مشترک
از $١٤.٥٠

با مراجعه به Pittsburghدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+